Στόχοι

  1. Διαμόρφωση προτάσεων για αειφορική διαχείριση, προστασία, ανάπλαση και ανάδειξη περιοχών του νομού μας και της χώρας.
  2. Ενθάρρυνση για παραγωγή και προώθηση ποιοτικών προιόντων της Μεσογειακής διατροφής με έμφαση στα τοπικά προιόντα και στα βότανα της περιοχής μας.
  3. Ανάληψη δράσεων για φιλικότερο προς τον άνθρωπο αστικό περιβάλλον. Παρεμβάσεις στο αστικό πράσινο, στη διαχείριση απορριμμάτων, στην ανακύκλωση κ.α με σκοπό την βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.
  4. Συνεργασία με ειδικούς (φορείς, επιστήμονες) προς την κατεύθυνση τής ανάληψης πρωτοβουλίας από τους νέους ώστε να αλλάξουν νοοτροπία και στάση απέναντι στα περιβαλλοντικά, πολιτισμικά και άλλα ζητήματα που τους αφορούν.
  5. Αναζήτηση και υλοποίηση Ευρωπαικών προγραμμάτων για την Εκπαίδευση και κατάρτηση των νέων αλλά και των ενηλίκων στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης σε χώρες της ΕΕ.
  6. Υποστήριξη ευπαθών και αδυνάμων οικονομικά ομάδων πολιτών, με κάθε είδους αγαθά και υπηρεσίες, από μέλη και φίλους της «Πράσινης Κιβωτού».
  7. Συνεργασία με την πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, την Ε.Ε, με Μ.Κ.Ο, με εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα και άλλους φορείς.
  8. Διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων για θέματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες και των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί κατάλληλο σχεδιασμό και κοινή δράση.

Εκτύπωση Email

Κοινωνικά Δίκτυα

Follow on Facebook Follow on Twitter Follow on Linkedin